Retina-Vitreus
1995, Cilt 3, Sayı 4 Sayfalar: 358-361
[ Geri ] [ İçindekiler ] [ İngilizce Özet ] [ Tam metin PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Retina Dekolman Cerrahisinde Skleral Çökertme Yöntemine Bağlı Biyometrik Değişiklikler
Özcan OCAKOĞLU1, Solmaz AKAR1, Gülipek MÜFTÜOĞLU1, Hüsnü GÜZEL1, Gürhan KENDİROĞLU1, Şehirbay ÖZKAN1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Göz. Hast. AD.
Anahtar Sözcükler: Retina Dekolmanı Cerrahisi, Silikon Sponj, Refraksiyon Değişiklikleri, Aksiyal Uzunluk Artışı

Kliniğimiz retina biriminde Ekim 93- Şubat 94 arası skleral çökertme yöntemi ile dekolman ameliyatı uygulanan 36 hastanın 72 gözü çalışmamızda incelendi.Hastalar çepeçevre ya da limbusa parelel lokal çökertme uygulananlar olarak ikiye ayrıldı ve ameliyat olmayan diğer gözleri kontrol grubunu oluşturdu. Tüm gözlerin ameliyat öncesi ve ameliyattan sonra 1. hafta, 1. ay ve 3. ayda ultrason ile glob ön arka uzunlukları ve otorefraktometre ile refraksiyonlan tespit edildi. Dekolman cerrahisine bağlı oluşan değişiklikler t-testi ve Ki-kare yöntemi ile değerlendirildi.

Çepeçevre çökertme uygulanan gözlerin aksiyal uzunlukları ameliyat öncesine göre cerrahiden sonraki 1. haftada 1.3 mm., 1. ayda 1.06 mm. artmış bulundu ve bu farklar anlamlı idi (p<0.001 ve p<0.05). Son kontrolde cerrahi öncesi ve sonrası arasındaki 0.65 mm. lik fark anlamlı bulunmadı.(p>0.05). Refraksiyonu tesbit edilebilen 30 gözden çepeçevre çökertme uygulanan grupta 1-4 dioptri miyopi, limbusa parelel lokal çökertme uygulanan grupta 2 dioptri üstü astigmatizma görüldü, refraksiyondaki bu değişiklikler anlamlı bulunmadı (X2=5.86, p=0.75 ve X2 =6.42, p=0.697 ).

[ Geri ] [ İçindekiler ] [ İngilizce Özet ] [ Tam metin PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Copyright-2011 Gazi Göz Vakfı | Her hakkı Gazi Göz Vakfı'na aittir